Работната програма се състои от пет основни задачи:

Събиране на данни за идентифициране на състоянието на БЗР в добивната промишленост (МСП).

Оценка на нуждите от БЗР в добивната промишленост.

Разработване на помощния материал за популяризиране на “меки” умения и компетенции по ЗБР в добивните МСП

Проектиране на уебсайт

Окончателно разпространение на резултатите от проекта