Законодателство на ЕС

Европейската минна индустрия се ангажира непрекъснато да подобрява здравето  и безопасността на работа и в много случаи излиза извън законовите си ангажименти при управлението и предприетите мерки.  Поредицата от европейски закони по ЗБР  има за цел да осигури минималните изисквания за ЗБР за добивните дейности:

 • Директива 92/104 / ЕИО – Директива на Съвета относно минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива по открит и подземен способ
 • Директива 92/91 / ЕИО – Директива на Съвета за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране

Както и поредица от общо приложими директиви на ЕС, като например

 • Рамкова директива (89/391 / ЕИО) Директива на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място
Работни места, оборудване, знаци, лични предпазни средства
 • Директива 89/654 / ЕИО - Директива на Съвета относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място
 • Директива 2009/104 / ЕО относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работно оборудване по време на работа
 • Директива 89/656 / ЕИО за минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място
 • Директива 92/58 / ЕИО относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа
 • Директива 1999/92 / ЕО относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците в потенциален риск от експлозивни атмосфери
Натоварване, ергономичност и психо-социални рискове
 • Директива 90/269/ЕИО относно минималните изисквания за здраве и безопасност при ръчна обработка на товари, когато съществува риск от контузия на гърба при работниците
 • Директива 90/270/ЕИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа с оборудване с дисплеи
 • Директива 2003/88/ЕО - работно време, засягащо някои аспекти на организацията на работното време
Физически агенти
 • Директива 2002/44/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации)
 • Директива 2003/10/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (шум)
 • Директива 2004/40/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)
 • Директива 2006/25/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения)
Химически агенти
 • Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
 • Директива 98/24 / ЕО за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място
 • Директива 2009/148 / ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа
 • Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
 • Регламент (ЕО) № 1907/2006 от 18 декември 2006 г.относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали
 • Директива 2008/68 / ЕО - Вътрешен транспорт на опасни товари от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари
 • Директива 95/50 / ЕО - проверки при автомобилен превоз на опасни товари от 6 октомври 1995 г. относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари
Биологични агенти
 • Директива 2000/54 / ЕО от 18 септември 2000 година относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа
Специфични за темата директиви
 • Директива 92/57 / ЕИО за прилагане на минималните изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни участъци
 • Директива 91/383 / ЕИО42 за временните работници
 • Директива 94/33 / ЕО за закрила на младите хора на работното място и разпоредбите за безопасност, заложени в националното законодателство и кодексите за минното дело в страните-членки на ЕС.
 • Секторът е ангажиран с доброволно споразумение за социален диалог на ниво ЕС за защита срещу респирабилен кристален силициев диоксид (NEPSI).
 • През годините от сектора са разработени множество насоки за здраве и безопасност.