Заглавие на проекта:

Разработване и популяризиране на меки умения и компетенции за система за управление на БЗР, специално разработена за малки и средни и микропредприятия в добивната промишленост.

Проектът се фокусира върху идентифицирането на текущото състояние на здравето и безопасността при работа (ЗБР) в добивните индустрии на пет страни-членки на ЕС (България, Чехия, Унгария, Полша и Испания) със съдействието на националните и европейските асоциации и федерации от добивната промишленост. С цел да се идентифицират пропуските и нуждите на добивните МСП и микро-предприятията,

този проект се опитва да обхване не само традиционните, но и новите и възникващи рискове за безопасността и здравето при работа. Събраните знания са използвани за разработване на обучение, което да помогне на служителите да спазват законодателството за безопасносни и здравословни условия на труд.