Инструмент за самооценка

Инструментът за самооценка е предназначен да помогне на работещите в добивните МСП да прегледат  основните принципи на ЗБР, законовите изисквания, разпределението или ролите/ функциите, опростените техники за оценка на риска за често срещащи се и възникващи рискове от минни дейности като експлозиви, вибрации, шум и мобилно оборудване. Инструментът за самооценка е насочен и към изпълнители, които работят на минни обекти.

Описание на инструмента за самооценка на БЗР за работници от добивния сектор

Проектът „Развитие и популяризиране на „меки” умения и компетенции, за управление на БЗР в добивни предприятия, насочени към МСП“ разработи инструмент за самооценка на здравето и безопасността при работа, предназначен за работниците от добивния сектор. Инструментът за самооценка е въпросник, който може да се използва от работещ в добивния сектор, за да подпомогне представянето му по ключови въпроси, свързани със здравето и безопасността.

Потребителят на инструмента за самооценка трябва да отговори на въпроси за ключовите параметри по здраве и безопасност, за да идентифицира необходимите умения и нивото на знания, от които се нуждае за ефективно управление на професионалните рискове на работното място. Въз основа на резултата, постигнат за даден въпрос, инструментът за самооценка ще предложи преглед на съответния материал, свързан с всеки раздел и ще напомни да се повтори тестът след обучението. Общият резултат от представянето ще бъде използван за илюстриране на подобрението на индивидуалния напредък след обучението.

Инструментът за самооценка е разделен на  отделни раздели, които обхващат разнообразни съществени параметри за здравето и безопасността, в минен обект на малко и средно предприятие, такива като: движение на тежка механизация, използване на експлозиви, излагане на прах и др. Въпросите съдържат точки, които изискват внимание и насърчават работника да възприеме превантивно поведение спрямо тези параметри, като повтори теста. На практика, всеки потребител ще направи „моментни снимки“ на представянето си по здраве и безопасност преди и след обучението. От сравнението на тези „моментни снимки“ може да се види самоусъвършенстването в управлението на рисковете.

Попълнете инструмента за самооценка на БЗР

Започнете с идентифициране на основните параметри за здравето и безопасността, на които имате ниска оценка и трябва да подобрите.

Обучение по ЗБР

Използвайте материалите по здраве и безопасност според параметрите, които сте установили, че трябва да подобрите.

Обсъдете с вашия мениджър по здраве и безопасност

Обсъдете с вашия мениджър по здраве и безопасност, ако имате допълнителни въпроси или притеснения след обучението.

Приложете наученото в ежедневните ви задължения

Изпълнявайте задълженията си чрез прилагане на препоръките по здраве и безопасност и инструкции по начина, по който сте били обучени. Споделете опита с колегите си.

Повторете теста за самооценка по ЗБР

Направете същия тест след 6 месеца и сравнете резултата с първоначалните. Проверете дали има други въпроси, които трябва да обсъдите.

Прогрес/ Напредък

Записвайте напредъка си по въпросите за здраве и безопасност, които е трябвало да подобрите. Подредете по приоритет точките по ЗБР, на които трябва да обърнете внимание.

Споделете опита си

Споделете опита с колегите си и вашият мениджър по здраве и безопасност. Обменете идеи за това как и какво да се подобри ЗБР.

Разработен е разработен и втори модул за самооценка на мениджърите по здраве и безопасност.