Национално законодателство за здравословни и безопасни условия на труд

България

 

 • Наредба № 9 от 16 декември 1997 г. За общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините

https://www.lex.bg/mobile/ldoc/-1073741294

 • Наредба (D-01-001) за безопасност на труда при открити добив на полезни изкопаеми (1996)

 

 • Правила за безопасност на труда в подземните въглищни мини (1992)

 

 

 • Наредба № 9 от 29.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране

https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/2eea1c58-b1b4-44d6-9c07-d43d8a44c24b

 

 • Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/e5d26f81-fe82-48a1-b54d-d6de52083703/language-bg

 

 • Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, https://lex.bg/bg/laws/ldoc/-549691391

 

 • Наредба № 11 от 27.12.2004 г. за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, издадена от министъра на труда и социалната политика

https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/87cb5d98-3eef-4d58-88ed-a706777b9255/language-bg?_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_source=search

 

 

 

 • Наредба Регламент за съществените изисквания и оценяване на съответствието на оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136766598

 

 

 • Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135612883
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (11.01.2018) https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180059

 

 

 • Постановление № 140 от 19 юни 2008 г. за приемане на Наредба за осъществените изисквания и оценяване съответствието на машините

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=NIM:156959

 

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=NIM:262656

 

 • Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135477597

 

 • Наредба № 6 от 15 август 2005 г. За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

https://www.lex.bg/index.php/bg/mobile/ldoc/2135509297

 • Наредба № 3 от 5.05.2005 г. относно минималните изисквания за здравето и безопасността на работниците в случай на рискове, свързани с експозиция на вибрации https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135503177

 

 • Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549687806

 

 • Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135509298

 

 • Наредба № 15 от 31 май 1999 г. За условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549687807

 

 • Наредба № 2 от 22 март 2004 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

https://lex.bg/laws/ldoc/2135484002

 

 • Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2136357759

Чешка Република
 • Закон № 44/1988 Coll., за опазване и използване на минералните ресурси, (Закон за минното дело)
 • Закон на Чешкия национален съвет № 61/1988 Coll., За минните дейности, взривните вещества и Държавната администрация за минното дело
 • Указ на CBU № 22/1989 Coll., за безопасност и защита на здравето при работа и експлоатационна безопасност по време на минни дейности и при добив на нерезервирани полезни изкопаеми под земята
 • Указ на CBU № 26/1989 Coll., за безопасност и защита на здравето при работа и експлоатационна безопасност по време на минни дейности и по време на дейности, извършвани по минен начин на повърхността
 • Указ на CBU № 51/1989 Coll., за безопасност и опазване на здравето при работа и безопасност при експлоатация по време на обработката и рафинирането на минерали
 • Указ на CBU № 72/1988 Coll., относно използването на експлозиви
 • Указ на CBU № 202/1995 Coll., относно изискванията за осигуряване на безопасност и защита на здравето при експлоатация и работа на електрическо оборудване по време на минни дейности и по време на дейности, извършвани по минен начин
 • Указ на CBU № 55/1996 Coll., относно изискванията за осигуряване на безопасност и защита на здравето при работа и експлоатационна безопасност при дейности, извършвани от подземни рудници
 • Указ на CBU № 35/1998 Coll., относно изискванията за осигуряване на безопасност и защита на здравето при работа и безопасност при експлоатация на рудника на кариери за лигнитни въглища
 • Указ на CBU № 239/1998 Coll., за безопасност и здраве при работа и експлоатационна безопасност при добива и преработката на нефт и природен газ и при сондажни и геофизични работи и за изменения на някои разпоредби за осигуряване на безопасност и здраве при работа и безопасност при работа минни дейности и дейности, извършвани по минен начин
 • Указ на CBU № 71/2002 Coll., за борба с аварии в мини и добив на нефт и природен газ
 • Указ на CBU № 75/2002 Coll., относно безопасността на експлоатацията на електрическо техническо оборудване, използвано в минни дейности и дейности, извършвани по минен начин
 • Указ на CBU № 447/2002 Coll., за докладване на сериозни събития и опасни условия, сериозни експлоатационни аварии (аварии), сериозни наранявания, свързани с работата и неизправности на техническо оборудване
 • Указ № 392/2003 Coll., за безопасността на експлоатацията на техническото оборудване и за изискванията за специално техническо налягане, повдигане и газово оборудване по време на минни дейности и дейности, извършвани по минен начин
 • Указ № 415/2003 Coll., който определя условията за осигуряване на безопасност и защита на здравето при работа и безопасност на движението по време на вертикален транспорт и ходене
 • Указ № 659/2004 Coll., за безопасност и опазване на здравето при работа и безопасност при експлоатация в мини с риск от минни удари
Унгария

Общи изисквания по ЗБР

 • Закон от 1993/ XCIII. по ЗБР
 • 5/1993. (XII. 26.) Заповед на Министерството на труда за изпълнение на 1993 / XCIII. Закон по БЗР
 • Закон от 1993 / XLVIII. относно добивната промишленост
 • 203/1998. (XII. 19.) Указ за прилагане на Закона за добивната промишленост (1993 / XLVIII)

 

 

Добивната индустрия

 • Указ 4/2001. (II. 23.) относно минималните изисквания за здраве и безопасност в добивната промишленост
 • Указ 43/2011. (VIII.18.) Относно изискванията за здраве и безопасност относно добивната дейност в открити рудници
 • Указ 23/2006. (II. 3.) при проверка на съоръженията под налягане от Органа за минен надзор
 • Указ 21/2016. (VI. 7.) върху взривни вещества
 • Министерски указ 13/2010. (III. 4.) относно Общия кодекс за безопасност при взривните работи

 

Пригодност за работа

 • Закон 1997 / CLIV. относно здравната система

 

 • Министерска заповед 96/2003. (VII. 15.) относно прилагането на Закона за здравеопазването
 • Министерска заповед 33/1998. (VI. 24.) относно медицинския преглед и оценка на пригодността за работа

 

Здраве

 • Указ 89/1995. (VII. 14.) за службата по трудова медицина
 • Министерска заповед 27/1995. (VII. 25.) за службата по трудова медицина

Инциденти при работа

 • Закон от 1993/XCIII. по БЗР
 • Министерска заповед 5/1993. (XII. 26.) относно прилагането на Закона за здравето
 • Министерска заповед 9/2013. (III. 22.) за докладване и разследване на трудови злополуки в добивната промишленост

 

Производствени заболявания, експозиции

 • Министерска заповед 27/19 (VIII. 28.) за докладване и разследване на професионални заболявания

 

Работно място

 • Указ 280/2004. (X. 20.) за оценка на шума в околната среда
 • Министерска заповед 2/1998. (И. 16.) върху знаците за безопасност и безопасност на работното място
 • Министерска заповед 50/1999. (XI. 3.) относно H&S изискванията за работа с монитор
 • Министерска заповед 3/2002. (II.8.) относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работното място
 • Министерска заповед 3/2003. (III.11.) относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работните места в потенциално експлозивна атмосфера

Рискови фактори

 • Министерска заповед 22/2005. (VI. 24.) при излагане на вибрации
 • Министерска заповед 66/2005. (XII. 22.) при излагане на шум
 • Министерска заповед 12/2006. (III. 23.) относно рисковете при работа с азбест
 • Министерска заповед 2/2016. (I. 15.) при излагане на йонизиращо лъчение
 • Министерска заповед 27/1996. (VIII. 28.) за докладване и разследване на професионални заболявания

 

Химическа безопасност

 • Закон 2000 / XXV. относно химическата безопасност
 • Министерска заповед 25/2000. (IX. 31.) относно химическата безопасност на работното място

 

Инструменти и оборудване

 • Министерска заповед 10/2016. (IV. 5.) относно минималните изисквания за използване на инструменти
 • Министерска заповед 16/2008. (VIII. 30.) относно безопасните изисквания на машините
 • Министерска заповед 10/2016. (IV. 5.) относно минималните изисквания за използване на инструменти
 • Министерска заповед 16/2008. (VIII. 30.) относно безопасните изисквания на машините

 

ЛПС

 • Министерска заповед 65/1999. (XII. 22.) относно изискванията на ЛПС
 • Министерска заповед 17/2013. (VI. 4.) относно организации, оценяващи годността на ЛПС
 • Министерска заповед 18/2008. (XII. 3.) за удостоверяване на годността на ЛПС

Ръчна работа с тежести

 • Министерска заповед 25/1998. (XII. 27.) относно изискванията за безопасност и здраве при работа с материали

Строителство

 • Министерска заповед 4/2002. (II.20.) Относно изискванията за здраве и безопасност в строителните дейности

 

Елекричество

 • Закон 2007 / LXXXVI. относно електричеството
Полша

Дизайн на работното място (конструкция, оборудване, поддръжка).

- Кодекса на труда;

- Геоложки и минни закони;

- Регламент на министъра на труда и социалната политика от 26 септември 1997 г. относно общите разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд;

- Регламент на министъра на енергетиката от 23 ноември 2016 г. относно подробни изисквания за извършване на подземни минни операции;

- Регламент на министъра на околната среда от 8 декември 2017 г. относно плановете за минни операции; общи правила за здраве и безопасност

 

Отговорност и надзор върху работата на работните места.

- Геоложки и минни закони;

- Регламент на министъра на околната среда от 2 август 2016 г. относно квалификациите в областта на минното дело и спасяването от мини;

- Регламент на министъра на енергетиката от 23 ноември 2016 г. относно подробни изисквания за извършване на подземни минни операции;

- Вътрешни организационни разпоредби

 

Критерии за избор на компетентния персонал (за специални рискове).

- Геоложки и минни закони;

- Регламент на министъра на енергетиката от 23 ноември 2016 г. относно подробни изисквания за извършване на подземни минни операции;

- Регламент на министъра на околната среда от 2 август 2016 г. относно квалификациите в областта на минното дело и спасяването от мини;

- Административнопроцесуалният кодекс

 

Работни процедури и инструкции

- Регламент на министъра на енергетиката от 23 ноември 2016 г. относно подробни изисквания за извършване на подземни минни операции;

- Регламент на министъра на труда и социалната политика от 26 септември 1997 г. относно общите разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд;

- Полски стандарти

- Вътрешни инструкции от работодатели

- Инструкции за безопасност и ако са разбираеми за всички засегнати работници.

- Кодекс на труда, Наредба на министъра на енергетиката от 23 ноември 2016 г. относно подробни изисквания за извършване на подземни минни операции;

- Регламент на министъра на труда и социалната политика от 26 септември 1997 г. относно общите разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд; Вътрешни правила за работа и обучения

 

Честота и изпълнение на тренировки за безопасност.

- Закон за геологията и минното дело, Наредба на министъра на енергетиката от 23 ноември 2016 г. относно подробни изисквания за извършване на подземни минни операции;

- Регламент на министъра на енергетиката от 16 март 2017 г. относно спасяването на мини; Закон от 24 август 1991 г. за противопожарна защита;

- Наредба на министъра на икономиката от 17 юни 2002 г. за здравословни и безопасни условия на труд, извършване на минни операции и специализирана противопожарна защита в открити минни заводи, добиващи основни полезни изкопаеми; Вътрешни процедури за обучение, инструкции, сертификати

 

Предотвратяване на пожар и експлозия

- Закон за геологията и минното дело, наредба на министъра на околната среда от 19 май 2014 г. относно природните опасности в мините;

- Регламент на правителството от 30 април 2004 г. за допускане на продукти за използване в мини;

- Регламент на министъра на енергетиката от 16 март 2017 г. относно спасяването на мини;

- Наредба на министъра на икономиката от 17 юни 2002 г. относно здравословните и безопасни условия на труд, провеждането на минни операции и специализираната противопожарна защита в открити минни заводи, добиващи основни полезни изкопаеми

 

Предотвратяване появата на експлозивна и / или опасна за здравето атмосфера.

- Регламент на министъра на енергетиката от 23 ноември 2016 г. относно подробни изисквания за извършване на подземни минни операции;

- Регламент на министъра на околната среда от 19 май 2014 г. относно природните опасности в мините;

- Регламент на правителството от 30 април 2004 г. за допускане на продукти за използване в мини;

- Регламент на министъра на енергетиката от 16 март 2017 г. относно спасяването на мини;

- Регламент на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, свързани с възможността за взривно вещество

 

Планове за евакуация и спасяване при опасно събитие.

- Геоложки и минни закони;

- Регламент на министъра на околната среда от 2 август 2016 г. относно квалификациите в областта на минното дело и спасяването от мини;

- Регламент на министъра на енергетиката от 16 март 2017 г. относно спасяването на мини; Закон за противопожарна защита от 24 август 1991г

 

Предупредителни и други комуникационни системи

- Закон за противопожарна защита от 24 август 1991 г .;

- Регламент на министъра на енергетиката от 16 март 2017 г. относно спасяването на мини;

- Техническа и експлоатационна документация;

- Полски стандарти

 

Обучение на нов персонал или обучение на персонала на ново оборудване.

- Кодекс на труда, Наредба на министъра на енергетиката от 23 ноември 2016 г. относно подробни изисквания за извършване на подземни минни операции;

- Регламент на министъра на икономиката и труда от 27 юли 2004 г. относно обученията по здравословни и безопасни условия на труд;

- Техническа и експлоатационна документация

 

Здравно наблюдение

- Кодексът на труда (раздел X, глава VI), наредба на министъра на здравеопазването от 30 декември 2004 г. относно здравето и безопасността при работа, свързана с химичните агенти на работното място

Консултация на работници и участие на работниците

- Кодексът на труда (раздел X, глава XI), Закон за синдикатите; Закон от 11 април 2008 г. за информация и консултации със служителите;

- Регламент на министъра на труда и социалната политика от 26 септември 1997 г. относно общите разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд

 

Пожарна безопасност

- Кодекс на труда, Наредба на министъра на енергетиката от 23 ноември 2016 г. относно подробни изисквания за извършване на подземни минни операции; Закон за държавната пожарна служба;

- Закон за противопожарна защита от 24 август 1991г

 

Излагане на химически агенти

- Регламент на министъра на труда и социалната политика от 26 септември 1997 г. относно общите разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд;

- Кодекс на труда (раздел X, глава VI), наредба на министъра на здравеопазването от 30 декември 2004 г. относно здравето и безопасността при работа, свързана с химичните агенти на работното място;

- Наредба на министъра на здравеопазването относно измерванията на работната среда;

- Закон за химичните вещества и смеси и актове за изпълнение

 

Излагане на канцерогенни и мутагенни агенти

- Регламент на министъра на труда и социалната политика от 26 септември 1997 г. относно общите разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд;

- Регламент на министъра на здравеопазването от 24 юли 2012 г. относно химичните вещества и смеси, агенти или технологични процеси с канцерогенен или мутагенен ефект в работната среда;

- Закон за химичните вещества и смеси и актове за изпълнение; Закон от 29 ноември 2000 г. - Ядрено право; Регламент на правителството от 18 януари 2005 г. относно пределните стойности (доза) на йонизиращото лъчение; Регламент на правителството от 12 юли 2006 г. относно подробните условия за безопасна работа с източници на йонизиращи лъчения

 

Експлозивни атмосфери

- Регламент на министъра на околната среда от 2 август 2016 г. относно квалификациите в областта на минното дело и спасяването от мини;

- Кодекс на труда; Регламент на министъра на енергетиката от 23 ноември 2016 г. относно подробни изисквания за извършване на подземни минни операции; Закон за държавната пожарна служба;

- Регламент на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, свързани с възможността за експлозивна атмосфера на работното място

 

Стрес

- Кодекс на труда; насоки от Централния институт за защита на труда и Националната инспекция по труда

Ергономични агенти

- Кодекс на труда;

- Наредба на министъра на труда и социалната политика от 1 декември 1998 г. относно безопасността и хигиената на труда на работното място, оборудвано с екранни монитори;

- Полски стандарти

 

Други:

Осветление, прах, вибрации, шум; вода, метан, избухвания на скали, газове и избухвания на скали - Регламент на министъра на енергетиката относно природните опасности

Испания
 • Устав на миньорите
 • Кралски указ в специални работни дни
 • Кралски указ за основните стандарти за безопасност на минното дело
 • Технически инструкции, допълващи основните норми за безопасност на минното дело
 • Закон за превенция на професионалните заболявания
 • Минен акт
 • Комисия по безопасност на мините
 • Закон за нарушенията и наказанията за безопасност при добив