Legislativa EU

Evropský těžební průmysl je odhodlán neustále zlepšovat své dokumenty o zdraví a bezpečnosti a v mnoha případech jde nad rámec souladu s právními předpisy v oblasti řízení a přijatých opatření. Sbírka evropských právních předpisů v oblasti BOZP si klade za cíl poskytnout minimální požadavky na BOZP pro těžební činnosti:

 • Směrnice 92/104 / EHS – Směrnice Rady o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v povrchovém a podzemním těžařském průmyslu
 • Směrnice 92/91 / EHS – Směrnice Rady o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžařském průmyslu s použitím vrtných prací

Stejně jako řada obecně platných směrnic EU, jako např.:

 • Rámcová směrnice (89/391 / EHS) Směrnice Rady o zavádění opatření na podporu zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Pracoviště, vybavení, tabulky, osobní ochranné prostředky
 • Směrnice 89/654 / EHS - Směrnice Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti
 • Směrnice 2009/104 / ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při používání pracovního vybavení zaměstnanci při práci
 • Směrnice 89/656 / EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při používání osobních ochranných prostředků na pracovišti pracovníky
 • Směrnice 92/58 / EHS o minimálních požadavcích na zajišťování bezpečnostních a/nebo zdravotních tabulek při práci
 • Směrnice 1999/92 / ES na minimální požadavky na zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků potenciálně ohrožených výbušným prostředím
Pracovní zátěž, ergonomie a psychosociální rizika
Fyzikální látky
 • Směrnice 2002/44 / ES o minimálních požadavcích na ochranu zdraví a bezpečnost, pokud jde o vystavení zaměstnanců rizikům vyplývajícím z fyzikálních vlivů (vibrace)
 • Směrnice 2003/10 / ES o minimálních požadavcích na ochranu zdraví a bezpečnost, pokud jde o vystavení zaměstnanců rizikům vyplývajícím z fyzikálních vlivů (hluk)
 • Směrnice 2004/40 / ES o minimálních požadavcích na ochranu zdraví a bezpečnost, pokud jde o vystavení zaměstnanců rizikům vyplývajícím z fyzikálních vlivů (elektromagnetická pole)
 • Směrnice 2006/25 / ES o minimálních požadavcích na ochranu zdraví a bezpečnost, pokud jde o vystavení zaměstnanců rizikům vyplývajícím z fyzikálních vlivů (umělé optické záření)
Chemické látky
 • Směrnice 2004/37 / ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogeny nebo mutageny při práci
 • Směrnice 98/24 / ES o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků před riziky spojenými s chemickými látkami při práci
 • Směrnice 2009/148 / ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestem při práci
 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 Klasifikace, označování a balení látek a směsí (CLP) Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548 / EHS a 1999/45 / ES , a kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006
 • Nařízení (ES) č. 1907/2006 Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky
 • Směrnice 2008/68 / ES – vnitrozemská přeprava nebezpečných věcí ze dne 24. září 2008 o vnitrozemské přepravě nebezpečných věcí
 • Směrnice 95/50 / ES – kontroly silniční přepravy nebezpečných věcí ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech pro kontroly silniční přepravy nebezpečných věcí
Biologické látky
 • Směrnice 2000/54 / ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickými látkami při práci
Směrnice specifické pro dané téma

a bezpečnostní předpisy zakotvené ve vnitrostátních právních předpisech a těžebních předpisech v členských státech EU.

Toto odvětví je zapojeno do dobrovolné dohody o sociálním dialogu EU o ochraně před dýchatelným krystalickým křemíkem (NEPSI).

Odvětví v průběhu let vypracovalo řadu pokynů pro ochranu zdraví a bezpečnost.