Vnitrostátní právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Bulharsko

 

 • Pravidla bezpečnosti práce v podzemních uhelných dolech (1992)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika
 • Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (těžební zákon)
 • Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě
 • Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí
 • Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
 • Vyhláška ČBU č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
 • Vyhláška ČBU č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin,
 • Vyhláška ČBÚ č. 202/1995 Sb., o požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnostech prováděných hornickým způsobem
 • Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozní bezpečnosti při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
 • Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozní bezpečnosti při likvidaci hlavních důlních děl
 • Vyhláška ČBÚ č. 35/1998 Sb., o požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
 • Vyhláška ČBU č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 • Vyhláška ČBU č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu
 • Vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrotechnických technických zařízení používaných při hornické činnosti a při činnostech prováděných hornickým způsobem Vyhláška ČBU č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení
 • Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při vertikální dopravě a chůzi
 • Vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s rizikem těžařských šoků
Maďarsko

Obecná nařízení o BOZP

 • Zákon 1993 / XCIII. na BOZP
 • 5/1993. (XII. 26.) vyhláška ministerstva práce o provádění směrnice 1993 / XCIII. Zákon o BOZP
 • Zákon 1993 / XLVIII. o těžebním průmyslu
 • 203/1998. (XII. 19.) vyhláška o provádění zákona o těžebním průmyslu (1993 / XLVIII)

Těžařský průmysl

 • Vyhláška 4/2001. (II. 23.) o minimálních požadavcích na BOZP v těžebním průmyslu
 • Vyhláška 43/2011. (VIII.18.) o požadavcích BOZP týkajících se těžební činnosti v povrchových dolech
 • Vyhláška 23/2006. (II. 3.) o kontrole tlakových zařízení Úřadem pro báňský dohled
 • Vyhláška 21/2016. (VI. 7.) o výbušninách
 • Ministerské nařízení 13/2010. (III. 4.) o obecném bezpečnostním předpisu pro trhací práce

 

Vhodnost zaměstnání

 • Zákon 1997 / CLIV. o systému zdravotní péče
 • Ministerská vyhláška 96/2003. (VII. 15.) o provádění zákona o zdravotní péči
 • Ministerské nařízení 33/1998. (VI. 24.) o lékařské prohlídce a posouzení vhodnosti zaměstnání

Ochrana zdraví při práci

 • Vyhláška 89/1995. (VII. 14.) o ochraně zdraví při práci
 • Ministerské nařízení 27/1995. (VII. 25.) o ochraně zdraví při práci

Pracovní úrazy

 • Zákon 1993 / XCIII. O BOZP
 • Ministerský výnos 5/1993. (XII. 26.) o provádění zákona o BOZP
 • Ministerské nařízení 9/2013. (III. 22.) o hlášení a vyšetřování pracovních úrazů v těžebním průmyslu

Nemoci z povolání, zvýšená expozice

 • Ministerské nařízení 27/1996. (VIII. 28.) o hlášení a vyšetřování nemocí z povolání

Pracoviště

 • Vyhláška 280/2004. (X. 20.) o hodnocení hluku ve venkovním prostředí
 • Ministerský výnos 2/1998. (I. 16.) o značkách BOZP na pracovišti
 • Ministerské nařízení 50/1999. (XI. 3.) o požadavcích H&S při práci s monitorem
 • Ministerské nařízení 3/2002. (II.8.) o minimálních požadavcích na BOZP na pracovišti
 • Ministerské nařízení 3/2003. (III.11.) o minimálních požadavcích na BOZP pracoviště v potenciálně výbušné atmosféře

 

Rizikové faktory

 • Ministerská vyhláška 22/2005. (VI. 24.) o vystavení vibracím
 • Ministerská vyhláška 66/2005. (XII. 22.) o vystavení hluku
 • Ministerské nařízení 12/2006. (III. 23.) o rizicích práce s azbestem
 • Ministerský výnos 2/2016. (I. 15.) o vystavení ionizujícímu záření
 • Ministerské nařízení 27/1996. (VIII. 28.) o hlášení a vyšetřování nemocí z povolání

Chemická bezpečnost

 • Zákon 2000 / XXV. o chemické bezpečnosti
 • Ministerská vyhláška 25/2000. (IX. 31.) o chemické bezpečnosti na pracovišti

 

Nástroje, stroje

 • Ministerské nařízení 10/2016. (IV. 5.) o minimálních požadavcích na používání přístrojů
 • Ministerské nařízení 16/2008. (VIII. 30.) o požadavcích na bezpečnost strojních zařízení

OOP

 • Ministerský výnos 65/1999. (XII. 22.) o požadavcích OOP
 • Ministerské nařízení 17/2013. (VI. 4.) o organizacích posuzujících vhodnost OOP
 • Ministerské nařízení 18/2008. (XII. 3.) o dosvědčování vhodnosti OOP

 

Manipulace s materiálem

 • Ministerské nařízení 25/1998. (XII. 27.) o požadavcích H&S na manipulaci s materiálem

Konstrukce

 • Ministerská vyhláška 4/2002. (II.20.) O požadavcích na BOZP ve stavebnictví

 

Elektřina

 • Zákon 2007 / LXXXVI. o elektřině
Polsko

Návrh pracoviště (konstrukce, vybavení, údržba).

 • Zákoník práce;
 • Geologické a těžební právo;
 • Nařízení ministra práce a sociální politiky ze dne 26. září 1997 o obecných ustanoveních o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
 • Nařízení ministra energetiky ze dne 23. listopadu 2016 o podrobných požadavcích na provádění podzemních těžebních operací;
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 8. prosince 2017 o plánech těžební činnosti; všeobecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví

Odpovědnost a dohled nad provozem pracovišť.

 • Geologické a těžební právo;
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 2. srpna 2016 o kvalifikaci v oblasti těžby a záchrany v rámci dolů;
 • Nařízení ministra energetiky ze dne 23. listopadu 2016 o podrobných požadavcích na provádění podzemních těžebních operací;
 • Vnitřní organizační předpisy

Kritéria pro výběr kompetentního personálu (pro zvláštní rizika).

 • Geologické a těžební právo;
 • Nařízení ministra energetiky ze dne 23. listopadu 2016 o podrobných požadavcích na provádění podzemních těžebních operací;
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 2. srpna 2016 o kvalifikaci v oblasti těžby a báňské záchranné služby;
 • Správní řád

 

Pracovní postupy a pokyny

 • Nařízení ministra energetiky ze dne 23. listopadu 2016 o podrobných požadavcích na provádění podzemních těžebních operací;
 • Nařízení ministra práce a sociální politiky ze dne 26. září 1997 o obecných ustanoveních o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
 • Polské standardy
 • Interní pokyny od zaměstnavatelů

 

Bezpečnostní pokyny a pokud jsou srozumitelné všem dotčeným pracovníkům.

 • Zákoník práce, nařízení ministra energetiky ze dne 23. listopadu 2016 o podrobných požadavcích na provádění podzemních těžebních operací;
 • Nařízení ministra práce a sociální politiky ze dne 26. září 1997 o obecných ustanoveních o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; Interní pracovní předpisy a školení

Četnost a provádění bezpečnostních cvičení.

 • Geologický a těžební zákon, nařízení ministra energetiky ze dne 23. listopadu 2016 o podrobných požadavcích na provádění podzemních těžebních operací;
 • Nařízení ministra energetiky ze dne 16. března 2017 o záchraně min; Zákon ze dne 24. srpna 1991 o požární ochraně;
 • Nařízení ministra hospodářství ze dne 17. června 2002 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, provádění těžebních prací a speciální požární ochraně v povrchových těžebních zařízeních těžících základní minerály; Interní výcvikové postupy, pokyny, osvědčení

Prevence požáru a výbuchu

 • Geologický a těžební zákon, nařízení ministra životního prostředí ze dne 19. května 2014 o přírodních rizicích v dolech;

 

 • Nařízení vlády ze dne 30. dubna 2004 o povolení produktů pro použití v dolech;
 • Nařízení ministra energetiky ze dne 16. března 2017 o záchraně těžařů;
 • Nařízení ministra hospodářství ze dne 17. června 2002 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, provádění těžebních prací a speciální požární ochraně v povrchových těžebních zařízeních těžících základní nerosty

 

Prevence vzniku výbušných nebo zdraví ohrožujících atmosfér.

 • Nařízení ministra energetiky ze dne 23. listopadu 2016 o podrobných požadavcích na provádění podzemních těžebních operací;
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 19. května 2014 o přírodních rizicích v dolech;
 • Nařízení vlády ze dne 30. dubna 2004 o přijímání produktů k použití v dolech;
 • Nařízení ministra energetiky ze dne 16. března 2017 o záchraně těžařů;
 • Nařízení ministra hospodářství ze dne 8. července 2010 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci souvisejících s možností použití výbušniny

Únikové a záchranné plány týkající se nebezpečí.

 • Geologické a těžební právo;
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 2. srpna 2016 o kvalifikaci v oblasti těžby a o báňské záchranné službě;
 • Nařízení ministra energetiky ze dne 16. března 2017 o báňské záchranné službě; Zákon o požární ochraně ze dne 24. srpna 1991

Výstražné a jiné komunikační systémy

 • Zákon o požární ochraně ze dne 24. srpna 1991;
 • Nařízení ministra energetiky ze dne 16. března 2017 o báňské záchranné službě;
 • Technická a provozní dokumentace;
 • Polské standardy

Školení nových zaměstnanců nebo školení zaměstnanců na nové vybavení.

 • Zákoník práce, nařízení ministra energetiky ze dne 23. listopadu 2016 o podrobných požadavcích na provádění podzemních těžebních operací;
 • Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 27. července 2004 o školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • Technická a provozní dokumentace

 

Zdravotní dohled

 • Zákoník práce (oddíl X, kapitola VI), nařízení ministra zdravotnictví ze dne 30. prosince 2004 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci týkající se chemických látek na pracovišti

 

Konzultace pracovníků a jejich účast

 • Zákoník práce (oddíl X, kapitola XI), zákon o odborech; Zákon ze dne 11. dubna 2008 o informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci;
 • Nařízení ministra práce a sociální politiky ze dne 26. září 1997 o obecných ustanoveních o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Požární bezpečnost

 • Zákoník práce, nařízení ministra energetiky ze dne 23. listopadu 2016 o podrobných požadavcích na provádění podzemních těžebních operací; Zákon o státní hasičské službě;
 • Zákon o požární ochraně ze dne 24. srpna 1991

Vystavení chemickým látkám

 • Nařízení ministra práce a sociální politiky ze dne 26. září 1997 o obecných ustanoveních o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
 • Zákoník práce (oddíl X, kapitola VI), nařízení ministra zdravotnictví ze dne 30. prosince 2004 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci týkající se chemických látek na pracovišti;
 • Nařízení ministra zdravotnictví týkající se hodnocení pracovního prostředí;
 • Zákon o chemických látkách a směsích a prováděcí vyhlášky

 

Vystavení účinkům karcinogenů a mutagenů

 • Nařízení ministra práce a sociální politiky ze dne 26. září 1997 o obecných ustanoveních o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
 • Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 24. července 2012 o chemických látkách a směsích, činidlech nebo technologických procesech s karcinogenním nebo mutagenním účinkem v pracovním prostředí;
 • Zákon o chemických látkách a směsích a prováděcí vyhlášky; Zákon ze dne 29. listopadu 2000 - jaderné právo; Nařízení vlády ze dne 18. ledna 2005 o mezních hodnotách (dávkách) ionizujícího záření; Nařízení vlády ze dne 12. července 2006 o podrobných podmínkách bezpečné práce se zdroji ionizujícího záření

Výbušné prostředí

 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 2. srpna 2016 o kvalifikaci v oblasti těžby a báňské záchranné služby;
 • Zákoník práce; Nařízení ministra energetiky ze dne 23. listopadu 2016 o podrobných požadavcích na provádění podzemních těžebních operací; Zákon o hasičské službě;
 • Nařízení ministra hospodářství ze dne 8. července 2010 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci týkající se možnosti výbušné atmosféry na pracovišti

Stres

 • Zákoník práce; pokyny od Ústředního ústavu pro ochranu práce a Národního inspektorátu práce

Ergonomické látky

 • Zákoník práce;
 • Nařízení ministra práce a sociální politiky ze dne 1. prosince 1998 o bezpečnosti a hygieně práce na pracovišti vybaveném obrazovkovými monitory;
 • Polské standardy

Ostatní:

Mobbing, osvětlení, prach, vibrace, hluk; Voda, metan, výbuchy hornin, plyn a nebezpečí výbuchů hornin – nařízení ministra energetiky o přírodních nebezpečích